ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن اطفال= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن دندانپزشک= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن آلرژی= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن ارتودنسی= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن بیهوشی= بهترین کرج کلینیک لکنت شکن پوست و مو و آمیزشی

آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک کرج= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در کرج= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درالبرز= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در مهرشهر= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در فرديس= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درگوهردشت = آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک دررجايي شهر= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درعظيميه= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در باغستان= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در شاهين ويلا= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درهفت تير= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در چهارراه طالقاني = آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درگلشهر= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درجهانشهر= آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در آزادگان = آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک درمهرويلا= بهترین آدرس کلینیک  لکنت درمانی و نروفیدبک کرج= بهترین آدرس کلینیک  لکنت درمانی و نروفیدبک در کرج= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درالبرز= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در مهرشهر= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در فرديس= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درگوهردشت = بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک دررجايي شهر= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درعظيميه= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در باغستان= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در شاهين ويلا= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درهفت تير= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درگلشهر= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درجهانشهر= بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک در آزادگان = بهترین آدرس کلینیک لکنت درمانی و نروفیدبک درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شناختی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک حسی درمهرويلا = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری  درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک شنیداری- کلامی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی و نروفیدبک اوتیسم درمهرويلا

کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  اعصاب حسی = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  تقسیم بندی شیمیایی = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  شکستگی ستون مهره‌ای = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  آفازيDSA, کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند دکتر کاردرمانی = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  طبیب زبان گرفتگی = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  بهترین تهران, کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  بهترین نقدی بر راز لکنت فرهمند = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر بافند, کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند بهتری گفتار کودک من در AFC چگونه ارزیابی می شود ؟ = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  رميك  = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  بهترین = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  تهران - آموزش آداب ديپلماتيك و برگزاري همايش و هفته دوستي فيمابين كشورها = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  بهترین = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند شركت فني مهندسي فن آوران گله دار  = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند  بهترین = کلینیک لکنت گروه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " گفتارتوان گستر ::09121623463::کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی " نقدی بر راز لکنت فرهمند

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمنها  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

 

 

مراکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, تمرین برای تقویت حافظه دیداری معتبر, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرجتمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج ،مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج،مراکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان معتبر, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرج ،پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک های پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرجمراکز آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, آموزش ذهنی معتبر, ادرس آموزش ذهنی کرجآموزش ذهنی در کرج, ادرس آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, کلینیک آموزش ذهنی در کرج, کلینیک های آموزش ذهنی کرجمراکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان معتبر, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرجتقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک های تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرج ، مراکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی معتبر, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

           منشور اهداف مرکز گفتار توان گستر

 

 اهداف گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند       می باشد واز آنجا که کلیه آسیب شناسان گفتاروزبان مشاور مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش  و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد .   

 


 

  

        رزومه افراد مشاور و همکار با گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر 

 

        برخی از مجوزهای اخذ شده مرکز    

 

         اقدامات و  امکانات مرکز گفتار توان گستر

 

 

       بهترین کلینیک لکنت درمانی کرج = گفتار توان گستر هوشمند = اسم و آدرس بهترین کلینیک لکنت درمانی کرج = درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان            دیدگاه فدا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فراز  درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرامرز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرانک درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فراهان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فربد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرجاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ پی درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ داد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ رو درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ زاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ لقا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرخ مهر درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرداد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فردیس درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فردین درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرزاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرزام درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرزان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرزانه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرزین درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرشاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرشته درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرشید درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرمان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرناز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرنگیس(فری گیس) درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرنود درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرنوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرنیا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروتن درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرود درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروزان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروزش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروزنده درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فروغ درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرهاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرهنگ درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرهود درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریار درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریبا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرید درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریدخت درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریدون درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریمان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریناز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فرینوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فریوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فیروز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه فیروزه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه ق-گ درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه قباد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کوروش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کابان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کابوک درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کارا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کارو درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کاراکو درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامبخت درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامبخش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامبیز درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامجو درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامدین درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامران درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامروا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامک درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامنوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کامیار درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کانیار درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کاووس درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کاوه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کتایون درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کرشمه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کلاله درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کمبوجیه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کوشا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کهرام درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کهزاد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیارش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیانا درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیانچهر درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیاندخت درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیانوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیاوش درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیخسرو درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیقباد درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیکاووس درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیوان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیوان دخت درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیومرث درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیهان درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیهاندخت درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه کیهانه درباره لکنت و کلینیک فرهمند  دیدگاه            این سایت تقدیر شده توسط مازیار = این سایت تقدیر شده توسط ماکان = این سایت تقدیر شده توسط مامک = این سایت تقدیر شده توسط مانا = این سایت تقدیر شده توسط ماندانا = این سایت تقدیر شده توسط مانوش = این سایت تقدیر شده توسط مانی = این سایت تقدیر شده توسط مانیا = این سایت تقدیر شده توسط ماهان = این سایت تقدیر شده توسط ماهاندخت = این سایت تقدیر شده توسط ماه برزین = این سایت تقدیر شده توسط ماه جهان = این سایت تقدیر شده توسط ماهچهر = این سایت تقدیر شده توسط ماهدخت = این سایت تقدیر شده توسط ماهور = این سایت تقدیر شده توسط ماهرخ = این سایت تقدیر شده توسط ماهزاد = این سایت تقدیر شده توسط مردآویز = این سایت تقدیر شده توسط مرداس = این سایت تقدیر شده توسط مرزبان = این سایت تقدیر شده توسط مرمر = این سایت تقدیر شده توسط مزدک = این سایت تقدیر شده توسط مژده = این سایت تقدیر شده توسط مژگان = این سایت تقدیر شده توسط مستان = این سایت تقدیر شده توسط مستانه = این سایت تقدیر شده توسط مشکاندخت = این سایت تقدیر شده توسط مشکناز = این سایت تقدیر شده توسط مشکین دخت = این سایت تقدیر شده توسط منیژه = این سایت تقدیر شده توسط منوچهر = این سایت تقدیر شده توسط مهبانو = این سایت تقدیر شده توسط مهبد = این سایت تقدیر شده توسط مه داد = این سایت تقدیر شده توسط مهتاب = این سایت تقدیر شده توسط مهدیس = این سایت تقدیر شده توسط مه جبین = این سایت تقدیر شده توسط مه دخت = این سایت تقدیر شده توسط مهر آذر = این سایت تقدیر شده توسط مهر آرا = این سایت تقدیر شده توسط مهرآسا = این سایت تقدیر شده توسط مهر آفاق = این سایت تقدیر شده توسط مهر آفرین = این سایت تقدیر شده توسط مهر آب = این سایت تقدیر شده توسط مهراد = این سایت تقدیر شده توسط مهرافزون = این سایت تقدیر شده توسط مهرام = این سایت تقدیر شده توسط مهران = این سایت تقدیر شده توسط مهراندخت = این سایت تقدیر شده توسط مهراندیش = این سایت تقدیر شده توسط مهرانفر = این سایت تقدیر شده توسط مهرانگیز = این سایت تقدیر شده توسط مهرپویا = این سایت تقدیر شده توسط مهرداد = این سایت تقدیر شده توسط مهردخت = این سایت تقدیر شده توسط مهرزاد = این سایت تقدیر شده توسط مهرناز = این سایت تقدیر شده توسط مهرنوش = این سایت تقدیر شده توسط مهرنگار = این سایت تقدیر شده توسط مهرنیا = این سایت تقدیر شده توسط مهروز = این سایت تقدیر شده توسط مهری = این سایت تقدیر شده توسط مهریار = این سایت تقدیر شده توسط مهسا = این سایت تقدیر شده توسط مهستی = این سایت تقدیر شده توسط مه سیما = این سایت تقدیر شده توسط مهشاد = این سایت تقدیر شده توسط مهشید = این سایت تقدیر شده توسط مهنام = این سایت تقدیر شده توسط مهناز = این سایت تقدیر شده توسط مهنوش = این سایت تقدیر شده توسط مهوش = این سایت تقدیر شده توسط مهیار = این سایت تقدیر شده توسط مهین = این سایت تقدیر شده توسط مهین دخت = این سایت تقدیر شده توسط میترا = این سایت تقدیر شده توسط میخک = این سایت تقدیر شده توسط میلاد = این سایت تقدیر شده توسط مینا = این سایت تقدیر شده توسط مینادخت = این سایت تقدیر شده توسط مینو = این سایت تقدیر شده توسط مینودخت = این سایت تقدیر شده توسط مینوفر = این سایت تقدیر شده توسط

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

زمان جلسات گروه درمانی حدود دوساعت بوده و والدین می توانند همراه فرزند خود در جلسه درمانی شرکت داشته باشند .

 

هر جلسه گروه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .

 

  

 • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم - تعیین نوبت با وقت قبلی


  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

   
 •       34405830-026-09121623463


 •  

  سایتهای  مرتبط :

  www.siavashataee.ir

  www.siavashataee.com

  www.loknatzaban.org

  www.goftardarmani.com

  www.goftardarmanikaraj.ir

  www.slpkaraj.ir

  www.kardarmanikaraj.ir

  www.otkaraj.ir

  www.vazir.org

  www.medu-karaj.ir

  www.loknatshekan.ir

  www.pff-rhs.ir

  www.farahmandpoor.ir

  www.farahmandpour.ir

  www.karaj-medu.ir

  www.google-map.ir

  www.googlegame.ir

  www.googleimage.ir

  goftardarmanionline.ir

  www.speech-therapy.ir

  www.pouyeshclinic.ir

  www.googlemovies.ir

  www.googleonline.ir

  www.hamejaa.ir

  www.goftareravan.ir

  autismonline.ir

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  لکنت پدیده ای دوره ای است و به طور متوالی دوره های بهبود نسبی خواهد داشت و این ساده انگاری است که فرض شود بدون حضور در جلسات گفتاردرمانی بهبود یافته زیرا در مدت کوتاهی بروز مجدد شدیدتر با اضافه شدن حرکات ثانویه صورت و سر و گردن در فرد خواهد داشت
   

   

   


   

   کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج اضطراب و تنش بیو فیدبک = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج بهترین کرج = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج اسامی شماره = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج آدرس = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران کرج نارسایی ذهنی عمومی = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران کرج فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج  درمانگریهای مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنش زدایی = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج  درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنب شکستگی ستون مهره‌ای = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج آفازيDSA = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران کرج دکتر کاردرمانی = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج طبیب زبان گرفتگی = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج بهترین تهران = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج بهترین کرج = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران کرج زابل = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج تبریز = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج آذربایجان = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج لکنت = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج شکن = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران فرهمندپور = گفتاردرمانی در کرج DSA = گفتاردرمانی در  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران کرج دکتر کاردرمانی = گفتاردرمانی در

   

   


   

   

    Iranian Congress of Speech13 & Language Therapy


  سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايران بررسي و مقايسه ي تاثير پسنورد شنيداري تغيير يافته بر بسامد وقوع لكنت افراد داراي لكنت ارائه دهنده ي مقاله : نيما ارباب شيراني )
  1 ( نيما ارباب شيراني ) 2 ( ، بيژن شفيعي ) 3 ( ، محمدرضا مراثي ) 4 ( كارشناسي ارشد گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشكده ي توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران كارشناسي ارشد گفتار درماني، عضو هيئت علمي ، گروه گفتاردرماني، دانشكده ي توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران . دكتري آمار حياتي و اپيدميول وژي، دانشيار، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان ، ايران . * ايميل نويسنده مسئول مقاله : 10T U r Shafiei_al@rehab.mui.ac.i U 10T
  چكيده هدف : پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه ي شرايط مختلف پسنورد شنيداري تغيير يافته شامل پسنورد شنيداري تاخير يافته و پسنورد تغيير يافته ي فركانسي بر بسامد لكنت به صورت درصد هجاي لكنت شده ) SS% ( در گفتار تك نفره ي افراد داراي لكنت مي بپردازد . روش بررسي : در پژوهش حاضر 22 فرد داراي لكنت در محدوده ي سني 44 - 17 سال شركت كردند . هر كدام 14 نمونه ي گفتار تك نفره و در مجموع 308 نمونه گفتاري تحت 6 شرايط شش گانه ي پسنورد شنيداري تغيير يافته و يك حالت كنترل توليد نمودند .
  پژوهش در طي دو جلسه و با استفاده از نرم افزار Fluency Coach انجام گرفت . يافته ها : پسنورد شنيداري تغيير يافته به طور متوسط لكنت را به ميزان 54 % و 52 % در جلسه ي اول و دوم كاهش داد . تمامي 6 شرايط پسنورد شنيداري تغيير يافته به طور متوسط بسامد لكنت را در مقايسه با حالت كنترل كاهش دادند ولي اين كاهش فقط در شرايط تاخير 65 ميلي ثانيه ) 001 / 0 p= ( ، تاخير 75 ميلي ثانيه ) 001 / 0 < p ( ، تاخير 65 ميلي ثانيه با كاهش فركانسي نيم اكتاو ) 012 / 0 p= ( و تاخير 75 ميلي ثانيه با افزايش فركانسي نيم اكتاو ) 014 / 0 p= ( داراي تفاوت معنادار با حالت كنترل بود . پاسخ آزمودني ها به ارائه ي پسنورد شنيداري تغيير يافته يكسان نبود و در دو جلسه ثبات نداشت .
  نتيجه گيري : پسنورد شنيداري تغيير يافته بسامد لكنت را در گفتار تك نفره كاهش مي دهد ولي همه ي تركيبات ممكن باعث كاهش معنادار لكنت نمي شود .
  كليدواژه ها : لكنت، پسنورد شنيداري تغيير يافته، بسامد لكنت ) 1 ( كار شناسي ارشد گفتاردرماني ) 2 ( كارشناسي ارشد گفتاردرماني ) 3 ( كارشناسي ارشد گفتار درماني ) 4 ( دكتري آمار حياتي و اپيدميولوژي

   


   

   

  کلینیک گفتاردرمانی امیر آباد تهران  آیا نمونه درمان شده ای نیز دارد یا فقط عوام فریبی است

   


   

   

   13th Iranian Congress of Speech & Language Therapy سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايران
  بررسي تاثير ايجاد تاخير در بازخورد شنيداري بر ميزان رواني گفتار كودكان داراي لكنت 6 - 8 سال


  مرتضي فرازي 1 ، عليرضا غفراني 2 ، عرفان اديب فر 3 ، محمد رضايي 4


   دكتراي تخصصي گفتاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
   كارشناسي ارشد گفتاردرماني ، مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان، مشهد، ايران
  كارشناسي ارشد گفتاردرماني ، مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان، مشهد، ايران 
   كارشناسي ارشد گفتاردرماني ، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران

   

   
  اهداف : مطالعات پيشين پيشنهاد كرده اند كه تاخير در بازخورد شنيداري مي تواند باعث كاهش علايم لكنت و كاهش سرعت گفتار افراد مبتلا به لكنت گردد . با توجه به اين كه معمولا لكنت در دوران قبل از مدرسه شروع مي شود و شيوع بالايي دارد هدف از مطالعه حاضر برر سي تاثير ايجاد تاخير در بازخورد شنيداري بر ميزان رواني گفتار كودكان داراي لكنت 6 - 8 سال بو ده است . روش كار : اين مطالعه شبه تجربي بوده و بصورت پيش آزمون - پس آزمون انجام پذيرفت . 15 كودك مبتلا به لكنت 6 - 8 ساله در اين مطالعه شركت داشتند . شدت لكنت، درصد هجاهاي لكنت شده و نيز ميانگين سرعت گفتار كودكان پيش و پس از استفاده از تاخير در بازخورد شنيداري محاسبه گرديد 
  يافته ها : نتايج اين مطالعه نشان داد كه تاخيرهاي 50 ميلي ثانيه و 100 ميلي ثانيه در بازخورد شنيداري باعث كاهش شدت لكنت به طور معنادار شده و تاخير 200 ميلي ثان يه اي باعث كاهش سرعت گفتار به طور معنادار شده و همچنين تمامي تاخير هاي 200،100،50 ميلي ثانيه اي ، كاهش درصد هجاهاي لكنت شده كودكان مبتلا به لكنت 6 - 8 ساله مي شود 
  نتيجه گيري : با توجه به شيوع بالاي لكنت و تاثير آن بر تعاملات اجتماعي فرد انجام مداخله هاجهت كاهش اثرات آن امري مهم است، مطالعه حاضر پيشنهاد مي دهد كه از تاخير در بازخورد شنيداري مي توان به عنوان روش درماني براي درمان كودكان مبتلا به لكنت استفاده كرد . كليدواژه ها : پردازش شنيداري، ، لكنت دوران كودكي، فيدبك شنيداري، فيدبك تاخير يافته

   


   

   کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران = کرج اضطراب و تنش بیو فیدبک =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج بهترین کرج =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج اسامی شماره =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج آدرس =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج نارسایی ذهنی عمومی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج درمانگریهای مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج درمانگریهای مبتنی بر تنش زدایی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج درمانگریهای مبتنی بر تنب شکستگی ستون مهره‌ای =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج آفازيDSA =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج دکتر کاردرمانی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج طبیب زبان گرفتگی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج بهترین تهران =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج بهترین کرج =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج زابل =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج تبریز =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج آذربایجان =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج لکنت =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج شکن =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج DSA =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج دکتر کاردرمانی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج طبیب زبان گرفتگی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج بهترین تهران =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج بهترین کرج =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج لکنت شکن =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج دیجیتال =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج مشهد =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج اصفهان =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج ایران =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران کرج متخصص اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج اعصاب محیطی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج گانگلیونها =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج اعصاب محیطی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج اعصاب حسی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج تقسیم بندی شیمیایی =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج شکستگی ستون مهره‌ای =  کلینیک گفتاردرمانی با تعرفه های میلیونی امیر آباد تهران  = کرج آفازيDSA =

   

   


   

   

   

    Iranian Congress of Speech 13& Language Therapy
  سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايران
  مداخلات دارويي در درمان لكنت
  محمد رضايي 1 ، آذين داوودي 2
  1 - كارشناسي ارشد گفتاردرماني - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده توانبخشي
  2 - دانشجوي كارشناسي گفتاردرماني آدرس ايميل : m_r_st@yahoo.com
  هدف : لكنت در همه ي سنين ،قوميت ها و فرهنگ ها اتفاق مي افتد اما بيشتر در كودكان با سنين كمتر ديده مي شود كه در دوران حساس رشد و يادگيري زبان هستند . پيشرفت لكنت معمولا قبل از 12 سالگي اتفاق مي افتد . سيستم سروتونين در بيماران لكنتي نقش محدو دتري را در رواني گفتار دارد و با متابوليسم ارتباط داده مي شود . روش بررسي : در اين مطالعه مقالاتي كه مداخلات دارويي در درمان لكنت را بررسي كرده بودند از پايگاه هاي علمي بين سالهاي 2010 تا 2015 جستجو شدند .
  يافته ها : در مطالعات مختلفي تاثيرات داروهاي موثر و بدون عوارض جانبي در افراد لكنتي را بررسي كردند . گرچه چندين دارو در كاهش لكنت از طريق تاثير بر انتقال دهنده هاي عصبي دوپامين و سرتونين عمل مي كنند ولي در حال حاضر هيچ عامل دارويي كه شدت لكنت را تا كمتر از نيمي از شدت قبل از درمان كاهش دهد يا فراواني كلمات لكنت شده را كاهش دهد، وجود ندارد .
  بحث : در مجموع مي توان نتيجه گرفت با بررسي هاي صورت گرفته هيچ مداخله دارويي در درمان لكنت توسط وزارت غذا و داروي آمريكا تاييد نشده است .
  كلمات كليدي : لكنت، مداخلات دارويي، سروتونين

   

   


  دسترسی به قسمت مشاوره

   

  1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next   

      آخرین نوشته ها

         درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

         گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

          این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

          در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

          در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

         درمان بر اساس مدل آی سی اف

         علایم اوتیسم در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

         تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم موثر است.  

         کودک نمی تواند «نه» بشنود

        ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

        ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

         مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

        روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

        نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

       اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت زبان

        اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

        براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

       Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

   


   

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت زبان بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی